Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MarCreative

Definities

 1. MarCreative, gevestigd te Ilpendam onder KvK nr. 76298965, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens dienstverlener.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Aanbiedingen en offertes

 1. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld
 3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt dienstverlener zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt dienstverlener slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die dienstverlener hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 2. Alle prijzen die dienstverlener hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan dienstverlener te allen tijde wijzigen
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die dienstverlener niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door dienstverlener vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door dienstverlener een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen
 7. Dienstverlener is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt
 10. Dienstverlener heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal dienstverlener prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Dienstverlener mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan
 3. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer
 4. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Opschortingsrecht

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Dienstverlener kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van dienstverlener heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan dienstverlener.
 3. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Dienstverlener blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van dienstverlener op grond van wat voor met dienstverlener gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien dienstverlener een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft dienstverlener het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen. 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Informatieverstrekking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan dienstverlener.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

Intellectueel eigendom

 1. Dienstverlener behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van dienstverlener ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan de opdrachtgever weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan dienstverlener schade kan berokkenen.
 3. De opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever
  • die door de opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 000voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan dienstverlener.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling dienstverlener ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

Als dienstverlener een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid dienstverlener

 1. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien dienstverlener aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien dienstverlener aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer dienstverlener toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door dienstverlener niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat dienstverlener in verzuim is.
 3. Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien dienstverlener kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in een van de wil van dienstverlener onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor dienstverlener 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat dienstverlener er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Dienstverlener is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Dienstverlener is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van dienstverlener
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat dienstverlener bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MarCreative is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 05 oktober 2021.

 

Begin met Chatten!
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?